VERMINDERD TARIEF

Schooljaar 2024-2025

 

 Verminderd tarief jongeren

 

 

·       Voor elke extra inschrijving binnen de zelfde leefeenheid voor Muziek, Woord of Dans of Kunstenbad geldt het verminderd tarief van € 65,20 (incl. retributie)

·       Voor een bijkomende inschrijving aan een academie voor Beeldende Kunsten geldt het verminderde tarief van € 65,20 (incl.retributie)Verminderd tarief is ook van toepassing voor:

      

·       Werkzoekend gezinshoofd: uiterlijk tegen 30 september 2024 het formulier bezorgen aan de administratie (Tweebruggen) van de VDAB/RVA geldig voor Deeltijds KunstOnderwijs (DKO) (niet door de vakbond).

·       Rechthebbende op verhoogde verzekeringstegemoetkoming: uiterlijk tegen 30 september 2024 attest uitgereikt door ziekenfonds bezorgen aan de administratie.

·       UiTPAS: cursist moet in het bezit zijn van een UiTPAS mét kansenstatuut én inwoner van Gent of Merelbeke zijn (Verminderd tarief bedraagt dan: € 11,00 – € 32,20)

·       Mindervaliden: uiterlijk tegen 30 september 2024 een attest bezorgen aan de administratie van de ziekteverzekering met vermelding van graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van tenminste 66%
of een attest van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
of een attest van de FOD Sociale Zaken, met vermelding van  “vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door één of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”.

·       Personen met een handicap: attest dat het recht aantoont op tegemoetkoming door de FOD Sociale Zekerheid
of een rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid blijkt
of European Disability Card
of een attest van de FOD Sociale Zaken met vermelding van 4 punten op het criterium zelfredzaamheid
of een attest kinderbijslag waarop uitdrukkelijk vermeld staat dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van tenminste 66%

·       Leerlingen die een verklaring van de directie van de instelling waar ze verblijven, kunnen voorleggen.

·       Vluchtelingen en Staatlozen die een attest hebben uitgereikt door het Commissariaat Generaal

 

 

 

 

* Broers en zussen (bloedverwanten) van gescheiden ouders die om financiële/boekhoudkundige redenen niet samen gedomicilieerd zijn, maar wel hetzelfde co-oudertraject volgen, komen NIET in aanmerking voor gezinskorting.

 

* Alle bovenstaande attesten worden steeds afgeleverd met een samenstelling van het gezin, te verkrijgen bij de gemeenteadministratie.